Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Statut

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach

Statut

Statut
Okręgowego WOPR
w Rawie Mazowieckiej

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, struktura, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej, zwane dalej Okręgowe WOPR

§2

 1. Terenem działania okręgowego WOPR są powiaty: łowicki, rawski, żyrardowski, brzeziński.
 2. Siedzibą Okręgowego WOPR jest miasto Rawa Mazowiecka.

§3

Okręgowe WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§4

 1. Okręgowe WOPR jest członkiem WOPR i działa zgodnie z jego statutem i uchwałami.
 2. Okręgowe WOPR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji działających na danym terenie, zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodzie.

§5

 1. Okręgowe WOPR powołuje i rozwiązuje oddziały i drużyny WOPR będące regulaminowymi jednostkami Okręgowego WOPR i prowadzi ich ewidencję.
 2. Oddział Okręgowego WOPR może być tworzony w przypadku posiadania na terenie swego działania minimum 50 członków zwyczajnych zrzeszonych w drużynach. Zasięg terytorialnego oddziału określa Zarząd Okręgowego WOPR.
 3. Odział Okręgowego WOPR, którego obszar działania jest tożsamy z obszarem powiatu, po uzyskaniu zgody Okręgowego WOPR może ubiegać się o prawo do rejestracji na zasadach określonych w ustawie "Prawo o Stowarzyszeniach", ustawie o "Kulturze Fizycznej" wraz z jej aktami wykonawczymi dotyczącymi Specjalistycznych Organizacji Ratowniczych.
 4. Statut Oddziału Powiatowego WOPR nie może być sprzeczny ze statutem Okręgowego WOPR.

§6

Okręgowe WOPR może używać sztandaru, pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

Okręgowe WOPR opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Okręgowe WOPR może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

§8

Celem Okręgowego WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

§9

Okręgowe WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie wodnej służby ratowniczej;
 2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
 3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach;
 4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
 5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
 6. występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
 7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego;
 8. dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
 9. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
 10. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji;
 11. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
 12. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
 13. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
 14. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
 15. popularyzowanie celów statutowych;
 16. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi, i zagranicznymi;
 17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
 18. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
 19. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Okręgowego WOPR dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. uczestników
 3. wspierających
 4. honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok życia i zgłosiła swój akces do Okręgowego WOPR na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. brania udziału w pracach, szkoleniach i imprezach oraz korzystania z wszelkich urządzeń Okręgowego WOPR na zasadach ustalonych przez władze OkregowegoWOPR,
 3. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Okręgowego WOPR,
 4. otrzymywania od władz Okręgowego WOPR pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych,
 5. używania odznak, znaków i bandery Okręgowego WOPR a także reprezentowania Okręgowego WOPR w imprezach i zawodach,
 6. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz Okręgowego WOPR.

§13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Okręgowego WOPR,
 2. branie czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Okręgowego WOPR,
 3. regularne opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkiem uczestnikiem Okręgowego WOPR mogą zostać osoby w wieku 12-18 lat wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Członek uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw zawartych w § 12, ust.1.

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana sprawami bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Okręgowego WOPR i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Okręgowego WOPR.
 2. Członek wspierający - osoba prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, który powinien być członkiem zwyczajnym Okręgowego  WOPR.
 3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie lub skreślenie przez Zarząd macierzystego Okręgowego WOPR z listy członków lub utraty osobowości prawnej, a także zaprzestania wsparcia finansowego lub innego na rzecz Okręgowego WOPR.

§16

 1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Krajowy Zjazd WOPR członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności WOPR i krzewienie idei ratownictwa wodnego.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia w drodze uchwały Krajowy Zjazd WOPR.

§17

Członkostwo w Okręgowym  WOPR ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka,
 2. skreślenia z listy członków na skutek nie płacenia składek członkowskich lub nie brania udziału w realizacji zadań statutowych przez okres ponad 2 lat,
 3. wykluczenia członka z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał Okręgowego WOPR oraz innych obowiązujących przepisów,
 4. rozwiązania się Okręgowego WOPR.

Rozdział IV
Władze Okręgowego WOPR

§18

 1. Władzami Okręgowego WOPR są:
  1. Zjazd
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja władz trwa 5 lat.

§19

 1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Okręgowego WOPR zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku ustąpienia części członków władz w czasie kadencji - władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 3. Ilość członków władz dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

§20

 1. Zjazd Okręgowego WOPR odbywa się co 5 lat w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Okręgowego WOPR.
 2. Delegaci na Zjazd Okręgowego WOPR powinni być powiadomieni o miejscu i terminie Zjazdu co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 3. Zjazd Okręgowego WOPR może być zwyczajny i nadzwyczajny.

§21

 1. W Zjeździe Okręgowego WOPR biorą udział z głosem decydującym:
  1. delegaci wybrani na zebraniach drużyn, zjazdach oddziałów lub zebraniach środowiskowych wg klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Okręgowego WOPR,
  2. przedstawiciele członków wspierających wg klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Okręgowego WOPR,
 2. Delegaci zachowują swój mandat na czas kadencji
 3. Z głosem doradczym mogą brać udział w Zjeździe Okręgowego WOPR:
  1. przedstawiciele centralnych władz WOPR,
  2. członkowie ustępujących władz Okręgowego WOPR,
  3. honorowi członkowie WOPR, których macierzystym jest Okręgowe WOPR,
  4. osoby zaproszone przez Zarząd Okręgowego WOPR.

§22

Do kompetencji Zjazdu Okręgowego WOPR należy:

 1. Uchwalanie zmian do statutu Okręgowego WOPR.
 2. Uchwalanie kierunków i programu działania Okręgowego WOPR.
 3. Rozpatrywanie  i ocena działalności ustępujących władz Okręgowego WOPR.
 4. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Okręgowego WOPR oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd WOPR w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Zjazdu.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowego WOPR na wniosek ustępującej Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOPR.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego oraz innych spraw wniesionych przez ustępujący Zarząd i ustępującą Komisję Rewizyjną Okręgowego WOPR lub delegatów.
 7. Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego do Zarządu Głównego.

§23

 1. Nadzwyczajny Zjazd Okręgowego WOPR może być zwołany na podstawie:
  1. Uchwały Zarządu Okręgowego WOPR
  2. Na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Okręgowego WOPR
  3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgowego WOPR
 2. Nadzwyczajny Zjazd Okręgowego WOPR powinien być zwołany najpóźniej w terminie 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nas sprawami, dla których został zwołany.

§24

 1. Zarząd Okręgowego WOPR liczy 7 do 15 członków.
 2. Zarząd Okręgowego WOPR wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie 5 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika o ile Zarząd Okręgowego WOPR nie postanowi inaczej.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 5. Członkowie Zarządu Okręgowego WOPR, którzy nie biorą udziału w pracach Zarządu opuszczając trzykrotnie bez usprawiedliwienia jego posiedzenia mogą być przez Zarząd Okręgowego WOPR zwolnieni z jego składu.

§25

Do kompetencji Zarządu Okręgowego WOPR należy kierowanie działalnością WOPR między zjazdami, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Okręgowego WOPR na zewnątrz.
 2. Realizowani uchwał Zjazdu Krajowego WOPR i Okręgowego WOPR.
 3. Ustalanie okresowych planów działania.
 4. Powoływanie i odwoływanie oddziałów i drużyn.
 5. Powoływanie komisji problemowych do opracowań różnych zagadnień dotyczących działalności Okręgowego WOPR.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 7. Ustalanie zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Zjazd Okręgowego WOPR.
 8. Zwoływanie Zjazdu i Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgowego WOPR.
 9. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Okręgowego WOPR.
 10. Podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar.
 11. Uchwalanie regulaminów pracy: Prezydium i Biura Zarządu Okręgowego WOPR.
 12. Wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego Okręgowego WOPR w sprawach skreślenia i wykluczenia członków Okręgowego WOPR lub ponownego ich przyjęcia.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia i wykluczenia członków Okręgowego WOPR lub ponownego ich przyjęcia.

§26

 1. Od decyzji w sprawach skreślenia lub wykluczenia z listy członków przysługuje odwołanie w okresie 30 dni do Zjazdu Okręgowego WOPR.
 2. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje wykonania decyzji.

§27

 1. Prezydium Zarządu Okręgowego WOPR kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgowego WOPR zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium z głosem doradczym.
 3. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którzy nie biorą udziału w pracach komisji opuszczając trzykrotnie bez usprawiedliwienia jego posiedzenia mogą być przez Komisję Okręgową zwolnieni jego składu.

§29

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Okręgowego WOPR ze szczególnym uwzględnieniem działalności pod względem celowości i gospodarności;
  2. występowanie do Zarządu Okręgowego WOPR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień;
  3. składanie sprawozdań Zjazdowi o stanie gospodarki oraz działalności Zarządu Okręgowego WOPR, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4. współdziałanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów
 2. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i uchwał Zjazdu Okręgowego WOPR.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.

§30

 1. Sąd Koleżeński Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej składa się z 3 do 5 członków i jest wybrany do rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia Statutu lub uchwał Okręgowego WOPR.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Okręgowego WOPR można odwołać się do Zjazdu Okręgowego WOPR.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Okręgowego WOPR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgowego WOPR.
 4. Sąd Koleżeński Okręgowego WOPR może wymierzać kary upomnienia, nagany zawieszenia, wykluczenia z WOPR.

§31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Okręgowego WOPR należy:

 1. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Prezydium, Komisje Rewizyjną Okręgowego WOPR wobec osób pełniących funkcje we władzach i członków Okręgowego WOPR.
 2. Rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami i władzami Okręgowego WOPR.
 3. Składanie na Zjeździe Okręgowego WOPR sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego WOPR.

§32

 1. Okręgowe WOPR może tworzyć Oddziały z określeniem terenu ich działania.
 2. Oddział Okręgowego WOPR może być tworzony jedynie w przypadku posiadania na terenie swego działania - minimum 50 członków zwyczajnych zrzeszonych w drużynach.
 3. Władzami Oddziału są Zjazd i Zarząd.
 4. Zjazd Oddziału zwoływany jest co 5 lat
 5. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału może być zwołany:
  1. na podstawie Uchwały Zarządu Okręgowego WOPR,
  2. na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału,
  3. na żądanie 2/3 liczby członków Oddziału.
 6. W Zjeździe Oddziału biorą udział członkowie WOPR z danego terenu.
 7. Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału, a członkowie uczestniczący w Zjeździe powinni być powiadomieni o terminie i miejscu odbywania Zjazdu co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§33

 1. Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:
  1. rozpatrywanie i ocena działalności Oddziału i jego władz oraz udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
  2. uchwalanie kierunków działania,
  3. dokonywanie wyboru Zarządu Oddziału w składzie 5-15 osób oraz delegatów na Zjazd Okręgowego WOPR w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Zjazdu,
  4. rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji lub wniesionych przez członków WOPR obecnych na Zjeździe.
 2. Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona Prezydium Oddziału w składzie 5-7 osób, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd Oddziału zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
 4. Zarząd Oddziału w okresie między Zjazdami Oddziału kieruje działalnością na swoim terenie, a w szczególności:
  1. ustala okresowe plany działania,
  2. tworzy i kieruje działalnością drużyn na terenie Oddziału,
  3. z upoważnienia Zarządu Okręgowego WOPR zarządza majątkiem Oddziału,
  4. zwołuje Zjazd Oddziału,
  5. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Oddziału.
 5. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu.
 6. Prezydium Zarządu Oddziału zbiera się w miarę potrzeb.

§34

 1. Podstawową jednostką Okręgowego WOPR jest drużyna działająca na określonym akwenie lub terenie w składzie minimum 5 członków zwyczajnych:
  1. drużyny WOPR mogą być tworzone przy organizacjach i instytucjach, które prowadzą działalność przywodną,
  2. drużyny mogą być tworzone dla spełnienia określonych zadań z zakresu profilaktyki, propagandy, itp.
  3. na czele drużyny stoi kierownik wybierany przez członków tej drużyny, spośród członków zwyczajnych.
 2. Do zadań drużyny należy:
  1. opieka nad konkretnym akwenem,
  2. strzeżenie kąpieliska,
  3. konserwacja i prawidłowe użytkowanie sprzętu ratunkowego,
  4. organizowanie punktów egzaminacyjnych na kartę pływacką,
  5. organizacja szkolenia ratowniczego i nauki pływania,
  6. prowadzenie działalności profilaktycznej nad wodą (np. obozy, kolonie, wczasy)
 3. Drużyna WOPR podlega bezpośrednio Zarządowi Oddziału, a w wypadku gdy na danym terenie nie istnieje Oddział - drużyna podlega bezpośrednio Zarządowi Okręgowego WOPR.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§35

 1. Majątek Okręgowego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Okręgowego WOPR składają się:
  1. wpływy ze  składek członkowskich,
  2. dotacje, subwencje i zapisy,
  3. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej.

§36

 1. Fundusze Okręgowego WOPR mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
 2. Okręgowe WOPR gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§37

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Okręgowego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym prezesa i jednego z wiceprezesów lub skarbnika.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§38

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Zjazd Okręgowego WOPR większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 1/2 delegatów na Zjazd.
 2. Rozwiązanie Okręgowego WOPR następuje w przypadku:
  1. podjęcia uchwały przez Zjazd Okręgowego WOPR większością 2/3 głosów, przy obecności 1/2 delegatów na Zjazd
  2. rozwiązania się Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 3. Uchwała o rozwiązaniu Okręgowego WOPR powinna określać w uzgodnieniu z Zarządem Głównym WOPR przeznaczenie majątku Okręgowego WOPR i podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

18
34
49
2

Szkolenie lodowe