Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
WARSZTATY Z RATOWNICTWA LODOWEGO – 8 marca 2014 r.
Poniedziałek, 3 Marca 2014

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na warsztaty z ratownictwa lodowego.

I.CEL WARSZTATÓW

 Celem  warsztatów  jest  przygotowanie uczestnika do wykonywania  działań w zakresie ratownictwa wodnego na wodach pokrytych lodem w stopniu potrzebnym do asystowania przy udzieleniu pomocy w tych warunkach. Warsztaty obejmują nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze.

Uczestnik warsztatów będzie przygotowany do asystowania przy wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa wodnego na wodach pokrytych lodem, a w szczególności do bezpiecznego przebywania na lodzie osobiście oraz udzielania pomocy w sytuacjach przypadkowych.

ĆWICZENIA W MIKOŁAJKACH
Niedziela, 23 Lutego 2014

W minioną sobotę 22 lutego 2014 r. członkowie Grupy Interwencyjnej Rawa Mazowiecka wraz z ratownikami z Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego ćwiczyli wspólnie z ratownikami MOPR i OSP w Mikołajkach. Tematem ćwiczeń było ratownictwo lodowe. Po wykładzie z autoratownictwa i właściwości lodu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem WODA - LÓD oraz poduszkowcem. Ćwiczono elementy autoratownictwa oraz techniki ratowania na kruchym lodzie i po jego załamaniu. Po zakończeniu warsztatów wszyscy przedstawiciele 3 służb mieli okazję wymienić się doświadczeniem i spostrzeżeniami podczas ogniska.

Ognisko na zakończenie ferii zimowych
Czwartek, 13 Lutego 2014

Dnia 1 lutego 2014 roku Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zorganizowało ognisko na zakończenie ferii zimowych. Modzi uczestnicy zajęć sportowych, którzy przez drugi tydzień ferii trenowali po dwa razy dziennie, mogli nareszcie odpocząć przy ognisku, zjeść pieczone kiełbaski oraz pozjeżdżać na sankach. Ładna pogoda oraz rodzinna atmosfera sprawiły, że ten dzień zostanie na długo w pamięci młodych sportowców.

Zarząd oraz trener dziękują za liczne przybycie!

Czwartek, 30 Stycznia 2014

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Rawa Mazowiecka (luty/marzec 2014)

 

1 zjazd - 21/22/23 luty 2014 – kurs pełny

2 zjazd - 7/8/9 marca 2014 – kurs pełny

Cena 450 zł brutto

 

8/9 marca 2014 – recertyfikacja

Cena 150 zł brutto

Celem kursu jest przygotowanie ratowników z jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), przy podstawie art.13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Czas trwania kursu: Co najmniej 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Kurs trwa 6 dni z egzaminem.

 

Bezpieczna Woda
Poniedziałek, 13 Stycznia 2014

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym pojawia się często sygnalizowany problem nieszczęśliwych wypadków podczas lekkomyślnych zabaw dzieci i młodzieży na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powstanie Grupy Interwencyjnej przy Okręgowym WOPR w Rawie Mazowieckiej
Poniedziałek, 13 Stycznia 2014

Dnia 10 stycznia 2014 r. została zatwierdzona w pełnym składzie Grupa Interwencyjna. GI realizuje swoje cele w rejonie działania O WOPR w Rawie Mazowieckiej. W szczególnych zagrożeniach może brać udział w akcjach ratowniczych na terenie całego kraju.

Celem działania Grupy Interwencyjnej jest:

1. Pomoc osobom zagrożonym utratą życia lub zdrowia w wodzie, a w szczególności  podczas powodzi i innych zdarzeń masowych oraz imprez odbywających się na wodzie lub w jej pobliżu.

2. Działalność prewencyjna na terenie działania Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej.

3. Upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad udzielania pierwszej pomocy, m.in. poprzez organizację pokazów.

4. Doszkalanie, podnoszenie sprawności i umiejętności członków GI.

5. Udział w akcjach propagujących i wspierających działalność WOPR i GI.

6. Rozsławianie dobrego imienia WOPR i GI.

7. Dbanie i szanowanie sprzętu powierzonego przez WOPR.

8. Współpraca z innymi służbami ratowniczymi oraz służbami mundurowymi.

9. Wypełnianie powinności statutowych członków WOPR.

10. Dbanie o ochronę środowiska.

11. Prowadzenie podwodnych akcji poszukiwawczo – wydobywczych.

 

 

Kurs na Młodszego Ratownika (I Etap Ratownika Wodnego)
Poniedziałek, 7 Października 2013

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Młodszego Ratownika WOPR (I etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 25 października 2013 r. godz. 18:00.

Miejsce kursu: Pływalnia Aquarium.

Koszt kursu: 350 zł.

Wymagania formalne:

1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;

2) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką (możliwość wyrobienia karty pływackiej bezpośrednio na egzaminie wstępnym – koszt 25 zł).

Zapisy bezpośrednio na egzaminie: Piotr Kucharski

Ilość miejsc organiczona: 15.

Ogranizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku pełnej obsady.

Poniedziałek, 16 Września 2013

Celem kursu jest przygotowanie ratowników z jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), przy podstawie art.13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

TERMIN KURSU     4/5/6 10 2013 – 1 ZJAZD - obecność obowiązkowa osoby pełne KPP

                              11/12/13 10 2013  – 2 ZJAZD - obecność obowiązkowa osoby pełne  KPP

egzamin 13 października osoby recertyfikujace się zapraszamy na zajęcia praktyczne w terminie zjazdu 2 czyli 11/12/13 października

MIEJSCE: "AQUA ŻYRARDÓW" Sp. z o. o.
ul. Stefana Jodłowskiego 25/27
96-300 Żyrardów

Czas trwania kursu:

Co najmniej 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Kurs trwa 6 dni z egzaminem.

Kursy organizujemy w firmie Rat-Med. albo miejscu wskazanym przez zamawiającego..

Dodatkowe informacje:

  • W zależności od uczestników kursu, zwiększymy o co najmniej 50% liczbę godzin tego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań ratowniczych danej służby.
  • Kurs odbywa się w formie stacjonarnej lub wyjazdowej po zleceniu przez zamawiającego wymaganych warunków lokalowych.
  • Grupy szkoleniowe liczą po 6 osób.
  • Kadra szkoleniowa, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym.
  • Kurs kończy się zaliczeniem w formie sprawdzianu testowego i praktycznego.
  • Egzamin składany jest przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi konsultant wojewódzki ds. ratownictwa medycznego jako przewodniczący, lekarz jednostki współpracującej z systemem i kierownik merytoryczny kursu.
  • Pozytywne zaliczenie egzaminu potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia i uzyskaniem tytułu ratownika.

 

CENA KURSU – 650 ZŁ  KURS PEŁNY

CENA KURSU RECERTYFIKACYJNEGO – 350 ZŁ BRUTTO

Kurs na Ratownika WOPR (II Etap Ratownika Wodnego)
Niedziela, 11 Sierpnia 2013

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej zaprasza na kurs Ratownik WOPR (II etap Ratownika Wodnego).

Termin egzaminu wstępnego: 14 i 15 sierpnia 2013 r. godz. 15:00. (2 terminy)

Miejsce kursu: Kąpielisko OSIR.

Koszt kursu: 450 zł.

Wymagania formalne:

1) uczestnik ma posiadać:

a) ukończony I etap szkolenia ratowników wodnych,

b) ważną legitymację członka WOPR,

c) kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką,

d) ma mieć ukończony 16 rok życia;

2) uczestnik ma złożyć:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań   zdrowotnych do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej   oświadczenie składa jej opiekun prawny),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej  pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami,

d) podpisany przez kursanta (w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego) regulamin kursu,

e) wniosek o wydanie identyfikatora.

5. Zapisy: Piotr Kucharski - Młodszy Instruktor WOPR

6. Program kursu jest realizowany w czasie co najmniej 26 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).

Piątek, 26 Lipca 2013

Zarząd Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej składa serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie podczas organizacji XIX Maratonu im. Pawła Pioruna patronowi imprezy Panu Eugeniuszowi Górajowi Burmistrzowi Rawy Mazowieckiej ,Panu Tadeuszowi Kotusińskiemu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, Rawskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” oraz sponsorom, bez których Maraton nie mógłby się odbyć. W szczególności  koledze Markowi Makowskiemu za ufundowaniu koncertu zespołu Jolly Roger, Panu Henrykowi Woźniakowi ,Pani Annie Grzyb i Panu Piotrowi Rylskiemu. Dziękujemy również wszystkim ratownikom zaangażowanym w zabezpieczenie Maratonu, a szczególnie chcielibyśmy podkreślić i docenić pracę najmłodszych członków WOPR, którzy stopień Młodszego Ratownika uzyskali w dniu Maratonu.

 

Strona 15 z 19 [1] [2] [3] ... [7] [8] [9] ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

44
2
33
3

Szkolenie lodowe