Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Piątek, 19 Czerwca 2015

1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń trenerów i opiekunów.

2. W czasie wolnym od zajęć sportowych, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów, przestrzegając programu obozu.

3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania innych środków odurzających.

4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i opiekunów.

5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice.

 

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ DYSCYPLINARNE USUNIĘCIE UCZESTNIKA OBOZU. W TAKIM WYPADKU KLUB NIE ZWRACA KOSZTÓW UCZESTNICTWA.

 

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

4. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych.

5. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do zajęć sportowych pod groźba usunięcia z obozu na koszt osoby zgłaszającej uczestnika.

6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez trenera.

7.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.

8. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie powiadomić trenera lub innego opiekuna obozu.

9. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia.

10. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano surowo zabronione

11. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi.

12. Dbanie o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

 

I. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu

Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych

z realizacja regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru uczestnika obozu).

 

II. Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozów sportowych i ich prawnych opiekunów.

Na obozach sportowych uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających. Uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów i wychowawców. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z obozu na jego koszt. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko, musza podąć nazwisko adres i telefon osoby, która może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin obozu jest mi znany.

Piątek, 19 Czerwca 2015

Dla osób jadących do hotelu Ossa na letnią feriadę badania lekarskie odbędą się w sobotę tj. 20.06 o godz. 11.00 w biurze WOPR-u nad zalewem. W poniedziałek tj. 22.06 godz. 19.00 odbędzie się zebranie  dotyczące wyjazdu. Poniżej zamieszczam program letni ej feriady OSSA 2015.
Dzień I (sobota)
12.00 zbiórka
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 15.00 Spotkanie organizacyjne
16.00- 17.30 Pływalnia
18.00- 18.45 Przerwa
19.00- 20.00 Kolacja
20.30- 21.50 Kino
22.00 Cisza nocna
 
Dzień II (niedziela)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 20.00 Kolacja
20.00-21.50 Dyskoteka
22.00 Cisza nocna
 
Dzień III (poniedziałek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 20.00 Kolacja
20.30-21.50 Kręgielnia
22.00 Cisza nocna
 
Dzień IV (wtorek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 15.30 Odpoczynek
16.00- 18.00 Gry zespołowe
19.00- 20.00 Kolacja
20.30-21.50 Kino
22.00 Cisza nocna
 
Dzień V(środa)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 20.00 Kolacja
20.30-21.50 Kino
22.00 Cisza nocna
 
Dzień VI (czwartek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
14.30- 16.00 Gry i zabawy/ odpoczynek
16.30- 18.00 Pływalnia
19.00- 21.30 Ognisko
22.00 Cisza nocna
 
Dzień VII (piątek)
7.30- Pobudka
08.00- 08.40 Poranny rozruch
09.15- 10.15 Śniadanie
11.00- 12.30 Pływalnia
13.00- 14.00 Obiad
15.00- 16.30 Olimpic Games
17.00- 18.00 Omówienie obozu oraz wyjazd do domów
 
Plan poszczególnych dni może się jeszcze zmienić.

bezpieczne wakacje 2015
Czwartek, 18 Czerwca 2015

Serdecznie zapraszamy na piknik ratowniczy pod hasłem "Bezpieczne Wakacje", który odbędzie się 20 czerwca 2015 o godz. 12:00 na kąpielisku Tatar.

W programie: gry i zabawy dla najmłodszych, pokazy ratownictwa wodnego, pokazy sprzętu ratowniczego.

Z ratowniczym pozdrowieniem

Zarząd Okręgowego WOPR

Piątek, 22 Maja 2015

Szanowni Państwo, z uwagi na przerwę techniczną na Pływalni Aquarium, zajęcia sekcji pływackiej dla wszystkich grup kończą się 12 czerwca 2015 r. W związku z tym, prosimy o wpłacanie połowy opłaty miesięcznej za czerwiec.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Okręgowego WOPR

Czwartek, 21 Maja 2015

Rozpoczęcie zajęć w piątek 22.05.2015r. o godz. 20:00 w biurze WOPR. 

Kurs: Ratownik Wodny wg rozp. MSW
Niedziela, 10 Maja 2015

Spotkanie organizacyjne i test sprawnościowy: 16.05.2015 r. o godzinie 10:00 na pływalni Aquarium.

Miejsce kursu: Biuro WOPR, kąpielisko Tatar, Aquarium.

Oplata: 1190 zł

Osoba do kontaktu: Piotr Kucharski - 606 146 486.

 

Ratownik wodny

Ratownik wodny w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych to osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich* oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym** i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy*** z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

*Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej zwanym dalej O WOPR.

**Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, płetwonurkowe, kajakowe, pływackie, instruktora sportu lub rekreacji w dyscyplinie pływanie itp.) lub ukończone szkolenia doskonalące związane z bezpieczeństwem na wodach.

***Ukończony kurs KPP

 

Informacje ogólne

1. Organizatorem szkolenia jest O WOPR z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Katowicka 20.

2. Program szkolenia podstawowego obejmuje 73 godziny  w podziale na:

a. zajęcia teoretyczne – 22 godziny;

b. zajęcia praktyczne – 46 godzin;

c.  zajęcia praktyczne lub teoretyczne mające wpływ na wartość merytoryczną kursu wg uznania prowadzącego – 5 godz.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych poprzez:

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Memoriał Zawora - Zgierz - 25.04.2015r.
Niedziela, 3 Maja 2015

"Memoriał Zawora to wielkie sportowe œświęto przyjaciół, kolegów i sympatyków Józefa Jurka, pseudonim „ZAWÓR”.

Od 20 lat na basenie przy ulicy Leœśmiana 1 odbywają się zawody pływackie o randze mistrzostw Zgierza, zwane Memoriałem „Zawora”. Największe w województwie i prawdopodobnie w Polsce zawody amatorskie, w których łącznie wystartowało blisko pięć tysięcy uczestników. Pływano w pięciu grupach wiekowych, sztafetach rodzinnych i kategorii Open. Uczestnicy liczyli sobie od 5 do 85 lat."

praca dla ratowników wodnych
Czwartek, 23 Kwietnia 2015

Uwaga!

Wpłynęła oferta pracy dla 4 ratowników wodnych w okresie 1 maja - 30 września 2015r.

 

Miejsce pracy:

Termy Mszczonów, Warszawska 52, 96-320 Mszczonów.

 

Wymagania:

- tytuł ratownika wodnego (wodny do 2012r., "MSW" po 2012r.)

- KPP

- uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym (patent)

- przynależność do podmiotu posiadającego zgodę na ratownictwo wodne od MSW (m in. Okręgowe WOPR)

 

Prosimy kontaktować się bezpośrednio z szefem szkolenia Krzysztofem Kokoszą - 660 813 493

Czwartek, 23 Kwietnia 2015

Z uwagi na niedostępność zbiornika wodnego w Łodzi, następuje zmiana miejsca ćwiczeń ratowniczych na Rawę Mazowiecką. Zbiórka o godz. 17:45 w biurze Okręgowego WOPR.

 

Plan ćwiczeń:

18:00 - 19:00 - ćwiczenia

19:00 - 20:00 - wykład

20:00 - 21:00 - ćwiczenia na wodzie

21:00 - 22:00 - omówienie i podsumowanie

 

Wyposażenie uczestnika:

- pisemna zgoda w przypadku osób niepełnoletnich

- ciepłe ubranie

- latarka czołowa

 

Kierownik Grupy Interwencyjnej - Piotr Kucharski

mistrzostwa skierniewic w sportowym ratownictwie wodnym
Poniedziałek, 20 Kwietnia 2015

W dniu 19 kwietnia 2015 r. ekipa Okręgowego WOPR w bardzo okrojonym składzie wystąpiła na Mistrzostwach Skierniewic w Sportowym Ratownictwie Wodnym. Już w pierwszej konkurencji w kategorii junior młodszy - holowanie manekina na dystansie 50m brązowy medal zdobył Filip Rylski. Tuż za Filipem uplasował się Jakub Nowakowski. To był bardzo udany dzień Zuzi Nowakowskiej startującej w kategorii młodzik. Na dystansie 50m w konkurencji holowanie manekina w płetwach zdobyła srebrny medal. Powtórzyła ten wynik w konkurencji holowanie manekina na dystansie 50m i wywalczyła puchar w wieloboju ratowniczym za drugie miejsce w kategorii młodzik. Zuzia Chylak zdobyła brązowy medal w konkurencji holowanie manekina na dystansie 50m. Tuż za Zuzią przypłynęła Ania Sokołowska zajmując 5-te miejsce. Z kolei Jakub Franciszewski w obydwu startach pokazał się z dobrej strony zajmując odpowiednio 8 i 10 miejsce.

Gratulujemy wyników i życzymy wytrwałości na treningach!

Zarząd Okręgowego WOPR

Strona 9 z 18 [1] [2] [3] ... [7] [8] [9] [10] [11] ... [16] [17] [18]

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

47
59
12
8

Szkolenie lodowe