Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - Kurs: Ratownik Wodny wg rozp. MSW

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Kurs: Ratownik Wodny wg rozp. MSW
Kurs: Ratownik Wodny wg rozp. MSW
Niedziela, 10 Maja 2015

Spotkanie organizacyjne i test sprawnościowy: 16.05.2015 r. o godzinie 10:00 na pływalni Aquarium.

Miejsce kursu: Biuro WOPR, kąpielisko Tatar, Aquarium.

Oplata: 1190 zł

Osoba do kontaktu: Piotr Kucharski - 606 146 486.

 

Ratownik wodny

Ratownik wodny w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych to osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich* oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym** i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy*** z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

*Spełnienie tego wymogu gwarantuje udział i zaliczenie egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w szkoleniu Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej zwanym dalej O WOPR.

**Uzyskane patenty i uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, płetwonurkowe, kajakowe, pływackie, instruktora sportu lub rekreacji w dyscyplinie pływanie itp.) lub ukończone szkolenia doskonalące związane z bezpieczeństwem na wodach.

***Ukończony kurs KPP

 

Informacje ogólne

1. Organizatorem szkolenia jest O WOPR z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Katowicka 20.

2. Program szkolenia podstawowego obejmuje 73 godziny  w podziale na:

a. zajęcia teoretyczne – 22 godziny;

b. zajęcia praktyczne – 46 godzin;

c.  zajęcia praktyczne lub teoretyczne mające wpływ na wartość merytoryczną kursu wg uznania prowadzącego – 5 godz.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych poprzez:

1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 

Egzamin:

Egzamin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjną. Każda część egzaminu jest zaliczana oddzielnie. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem szkolenia.

 

Egzamin teoretyczny:

1. Jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów.

2. Zadania testowe przygotowuje komisja egzaminacyjna.

3. Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje
w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego.

4. W trakcie egzaminu teoretycznego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.

5. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

6. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

7. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

 

Egzamin praktyczny po zakończeniu kursu:

Obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

1) przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min.;

2) przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;

3) przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m
w czasie poniżej 55 s.;

4) przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

5) przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;

6) holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;

7) wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

37
4
3
57

Szkolenie lodowe