Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - Regulamin Feriady

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
Regulamin Feriady
Piątek, 19 Czerwca 2015

1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń trenerów i opiekunów.

2. W czasie wolnym od zajęć sportowych, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów, przestrzegając programu obozu.

3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania innych środków odurzających.

4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i opiekunów.

5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice.

 

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ DYSCYPLINARNE USUNIĘCIE UCZESTNIKA OBOZU. W TAKIM WYPADKU KLUB NIE ZWRACA KOSZTÓW UCZESTNICTWA.

 

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

4. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych.

5. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do zajęć sportowych pod groźba usunięcia z obozu na koszt osoby zgłaszającej uczestnika.

6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez trenera.

7.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.

8. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie powiadomić trenera lub innego opiekuna obozu.

9. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia.

10. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano surowo zabronione

11. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi.

12. Dbanie o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

 

I. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu

Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych

z realizacja regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru uczestnika obozu).

 

II. Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozów sportowych i ich prawnych opiekunów.

Na obozach sportowych uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających. Uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów i wychowawców. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z obozu na jego koszt. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko, musza podąć nazwisko adres i telefon osoby, która może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin obozu jest mi znany.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

22
16
37
16

Szkolenie lodowe