Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej - Strona główna - XXV MARATON PŁYWACKI

Tel. alarmowy okręgowego WOPR w Rawie Maz.: +48 697 203 679

Polecamy

Muzyczne rejsy po Mazurach
XXV MARATON PŁYWACKI
Piątek, 12 Lipca 2019
REGULAMIN XXV JUBILEUSZOWY MARATONU PŁYWACKIEGO IM. PAWŁA PIORUNA O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ

CELE:
 • wypoczynek nad wodą bez promili i pływanie na trzeźwo
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • popularyzacja pływania jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej.
ORGANIZATORZY:
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej.
 • Miasto Rawa Mazowiecka
WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej,
 • Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”.
MIEJSCE: zalew TATAR w Rawie Mazowieckiej.

TERMIN: 20 lipca 2019 r. godz. 13.00

KATEGORIE:
 • dziewczęta do 12 lat - dystans 500 m,
 • dziewczęta od 13 do 16 lat - dystans 1000 m,
 • kobiety open - dystans 2000 m,
 • kobiety powyżej 40 lat - dystans 1000 m,
 • chłopcy do 12 lat - dystans 500 m,
 • chłopcy od lat 13 do 16 lat - dystans 1000 m,
 • mężczyźni open - dystans 3000 m,
 • mężczyźni powyżej 50 lat - dystans 2000 m.
O zajętym miejscu decyduje kolejność przepłynięcia zawodnika w danej kategorii startowej. Zawodnik może startować nie w więcej niż w jednej kategorii.
Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób w danej kategorii, mogą oni startować w kategorii open lub wskazanej przez Sędziego Głównego.
O udziale w poszczególnych kategoriach decyduje rok urodzenia zawodnika.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Wszystkich zawodników obowiązuje:
 • wpisowe w wysokości 25 zł powyżej 18 roku życia, 15 zł poniżej 18 roku życia (liczy się rok urodzenia, płatne w biurze zawodów w dniu zawodów),
 • doręczenie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego o dobrym stanie zdrowia (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR),
 • zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie (do pobrania na stronie Okręgowego WOPR),
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
ZGŁOSZENIA:
 • w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20, tel. 603 665 107 lub na adres elektroniczny jankes21@poczta.onet.eu,
 • na przystani zalewu Tatar,
 • w sekretariacie zawodów w dniu imprezy – przystań Zalewu Tatar – do godz. 1245.
NAGRODY:
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary, medale oraz nagrody za trzy pierwsze miejsca.
UWAGA:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu zawodów lub długości dystansów w przypadku złych warunków pogodowych.
 • Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Okręgowe WOPR
w Rawie Mazowieckiej


Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul: Katowicka 20.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się na adres Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul: Katowicka 20.
 3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej związku z udziałem XXV Maratonie Pływackim im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wyżej wymienionych wydarzeniach.

Ryan Suter Jersey | Marc Staal Jersey | louis vuitton borse | Anze Kopitar Jersey | nike free run pas cher | christian louboutin pas cher | Carey Price Jersey | goyard pas cher | Louis Vuitton Outlet | nike free run pas cher | nike air max pas cher | louis vuitton outlet | sac goyard pas cher | La Femme Prom Dresses | Russell Wilson Jersey | P.K Subban Jersey

Zdjęcia

28
21
87
4

Szkolenie lodowe